Algemene voorwaarden

Heldere afspraken en voorwaarden

We werken samen aan de ontwikkeling van mensen. Dat doen we graag met goede afspraken voor zowel werknemer, werkgever als Partida. Welke afspraken er vanuit onze kant zijn omtrent de dienstverlening vermelden we graag in onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering. Tevens ten behoeve van dienstverlening omtrent advies, (project)ontwikkeling, werving en selectie opdrachten en/of passende werkzaamheden die Partida B.V. als dienstverlening heeft aangedragen.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Partida B.V.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Partida B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

DEFINITIES
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. ‘uitzendbureau’: ieder natuurlijke ‐ en /of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan opdrachtgevers voor het t.b.v. deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden.
b. ‘uitzendkracht’: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van het bureau werkzaamheden verricht of gaat verrichten t.b.v. een opdrachtgever.
c. ‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke ‐ en/of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van het uitzendbureau onder a., voorziet van uitzendkrachten bedoeld onder b., of via arbeidsbemiddeling wordt voorzien, bedoeld onder e.
d. ‘een opdracht ‘: de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele uitzendkracht t.b.v. de betreffende opdrachtgever door tussen komst van Kuipers Uitzendbureau werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten.
e. ‘arbeidsbemiddeling’: dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken naar arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.

VRIJBLIJVENDE OFFERTES
1. Alle offertes van Partida B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

SELECTIE UITZENDKRACHTEN; ARBEIDSKRACHTEN
1. Het uitzendbureau kiest de uit te zenden kracht aan de hand van de bij het uitzendbureau bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door opdrachtgevers aan het uitzendbureau verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
2. Het uitzendbureau is geheel vrij in de keus van de personen, die het op aanvraag uitzendt.
3. Voldoet een uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen vier uur na de aanvang der werkzaamheden door de uitzendkracht, aan het uitzendbureau kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden, aan het uitzendbureau te betalen het door het uitzendbureau aan de uitzendkrachten honorarium over die eerste vier uren, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten, de premieheffing, alsmede eventuele reiskosten en reis uren en dit zonder de bemiddelingstoeslag van Kuipers Uitzendbureau, berekend in het opdrachtgevertarief.
4. Voor het overige is het uitzendbureau niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten respectievelijk voor geselecteerde arbeidskrachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever schriftelijk bij het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau worden ingediend binnen 7 dagen na aanvang der werkzaamheden door de betreffende (uitzend)kracht bij de opdrachtgever; klachten die na die tijd binnen komen zijn niet ontvankelijk, terwijl de opdrachtgever in ieder geval het volledige risico draagt, indien hij na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden een klacht indient, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot de leiding en toezicht.

VRIJHEID UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSTIJD
1. Het is de uitzendkracht toegestaan, af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding reeds is overeengekomen of door hem in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.
2. Partida B.V. kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten;
b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht;
c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
2. Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de uitzendonderneming nimmer aansprakelijk.
3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. In ieder geval dient de inlener de uitzendonderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitzendonderneming en/of diens leidinggevend personeel.
6. De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

NOTA’S OP BASIS VAN HET TIJDVERANTWOORDINGSFORMULIER
1. Bij uitzendovereenkomsten worden de facturen van Partida B.V. uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgevers voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd urenregistratie welke de opdrachtgevers binden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de uitzend-/detacheringsovereenkomst.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste en volledige invulling van de tijdverantwoordingsformulieren.
3. Bij verschil tussen het bij Partida B.V. ingeleverde urenregistratie en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt bij het uitzendbureau ingeleverde urenregistratie als afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

BETALING EN GEVOLGEN VAN WANBETALING
1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door het uitzendbureau ingediende nota voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen opdrachtgever en uitzendbureau schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan Partida B.V. zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3. Indien een nota van het uitzendbureau niet binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen) is betaald, heeft het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
4. De doorslag van de door Partida B.V. verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
5. Reclames omtrent de nota moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij het uitzendbureau zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
6. Wanneer het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van 113,45 euro).

VERBOD TOT TEWERKSTELLING IN HET BUITENLAND
1. Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk het uitzendbureau te kennen en zonder haar voorafgaande toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan het uitzendbureau dienen te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra het uitzendbureau zijn toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de uitzendkracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

INVLOED VAN HET TARIEF ALS GEVOLG VAN WETTELIJKE LOON‐ EN LASTENVERHOGING
1. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege of enig ander overheidsorgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan en in evenredigheid daarmee worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.
2. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau gevestigd is, tenzij wederpartij binnen vijf weken, nadat het uitzendbureau en/of arbeidsbemiddelingsbureau zich jegens de opdrachtgever op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil een volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

TOEZENDING LEVERINGSVOORWAARDEN
1. De leveringsvoorwaarden worden u steeds op uw verzoek kosteloos en zonder vertraging toegestuurd en/of aangereikt.